Il cane giallo

Disco (CD)

Simenon, Georges

Il cane giallo / Giuseppe Battiston legge George Simenon ; [regia Flavia Gentili]

Roma : Emons Italia, 2014

Emons audiolibri. Bestseller